wikid voice
top

back
BalconyTV Seoul Trình bày - BAEKJA
Twitter phơi sáng 5,981 | Những ấn tượng Facebook 259 | 2016.06.30 09:29

Câu chuyện này đã được dịch thông qua Google Translate. Bạn có thể giúp chúng tôi sửa chữa nó bằng cách nhấn vào tab 'Trợ giúp Sửa đổi Story'. Sửa chữa nó và chia sẻ nó! Nó là thú vị!

hình ảnh

TRÌNH BÀY BẰNG JIKYUNG KIM2015 년 8 월 새로운 앨범 '의자' 를 발표 하고 왕성 하게 활동 하고 있는 '백자' 는 깊은 서정 과 여백 의 음악 을 추구 한다. 그는 음악 으로 세상 과 소통 하고 자신 을 드러낸다. 그의 노래 '담쟁이' 처럼 인간 의 절망 의 순간 을 그려 내기 도 하고, 딛고 일어서 려는 끈기 를 표현 하기도 한다. 그의 음성 을 닮은 듯 늘 갈등 하고 고민 하는 그의 노래 들은 자신 도 모르게 위로 의 빛 으로 가슴 에 박 히기 도 한다. 2007 년 MBC 대한민국 포크 가요제 에서 2 등상 에 입상 하였으며 현재 는 노래 팀 '우리나라' 음악 감독 이다. 그의 삶 을 담은 다큐멘터리 영화 "걸음 의 이유 '는 2011 년 부산 국제 영화제 에서 상영 되었다. 네이버 온 스테이지, EBS 스페이스 공감, 울산 방송 뒤란 등 의 방송 출연 외에도 홍대 앞 클럽 에서 꾸준히 공연 활동 을 해오 고 있다. 2016 년 여름, 여러 시인들 의 시 에 백자 가 노래 를 붙여 발표 하는 시노 래 음반 을 정규 3 집 으로 발표 한다.


https://www.facebook.com/baekja1003/


Tune lại để BalconyTV //

 • facebook
 • 2
  http://vie.wikitree.us/story/10904
 • twitter
 • RT 6
 • twitter send
http://vie.wikitree.us/story/10904 @wikitree
Vui lòng chọn một tài khoản từ Wikitree, Facebook, hay Twitter.
Bạn có muốn đăng nhập vào?
Giữ trên, xin vui lòng
Một thông báo yêu cầu ít nhất 2 ký tự.
Bạn có chắc chắn muốn xóa những câu chuyện?
Bạn không thể xóa một câu chuyện của người khác!
Để lại lời nhận xét của bạn ở đây SNS.- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • Câu chuyện liên quan
  Clicked nhấtmore
  발코니tv
  Facebook sốngmore
  share
  sao chép URL
  wikitree | BalconyTV Seoul Trình bày - BAEKJA
  top

  back
  BalconyTV Seoul Trình bày - BAEKJA
  Twitter phơi sáng 5,981 | Những ấn tượng Facebook 259 | 2016.06.30 09:29

  Câu chuyện này đã được dịch thông qua Google Translate. Bạn có thể giúp chúng tôi sửa chữa nó bằng cách nhấn vào tab 'Trợ giúp Sửa đổi Story'. Sửa chữa nó và chia sẻ nó! Nó là thú vị!

  hình ảnh

  TRÌNH BÀY BẰNG JIKYUNG KIM  2015 년 8 월 새로운 앨범 '의자' 를 발표 하고 왕성 하게 활동 하고 있는 '백자' 는 깊은 서정 과 여백 의 음악 을 추구 한다. 그는 음악 으로 세상 과 소통 하고 자신 을 드러낸다. 그의 노래 '담쟁이' 처럼 인간 의 절망 의 순간 을 그려 내기 도 하고, 딛고 일어서 려는 끈기 를 표현 하기도 한다. 그의 음성 을 닮은 듯 늘 갈등 하고 고민 하는 그의 노래 들은 자신 도 모르게 위로 의 빛 으로 가슴 에 박 히기 도 한다. 2007 년 MBC 대한민국 포크 가요제 에서 2 등상 에 입상 하였으며 현재 는 노래 팀 '우리나라' 음악 감독 이다. 그의 삶 을 담은 다큐멘터리 영화 "걸음 의 이유 '는 2011 년 부산 국제 영화제 에서 상영 되었다. 네이버 온 스테이지, EBS 스페이스 공감, 울산 방송 뒤란 등 의 방송 출연 외에도 홍대 앞 클럽 에서 꾸준히 공연 활동 을 해오 고 있다. 2016 년 여름, 여러 시인들 의 시 에 백자 가 노래 를 붙여 발표 하는 시노 래 음반 을 정규 3 집 으로 발표 한다.


  https://www.facebook.com/baekja1003/


  Tune lại để BalconyTV //

  • facebook
  • 2
   http://vie.wikitree.us/story/10904
  • twitter
  • RT 6
  • twitter send
  http://vie.wikitree.us/story/10904 @wikitree
  Vui lòng chọn một tài khoản từ Wikitree, Facebook, hay Twitter.
  Bạn có muốn đăng nhập vào?
  Giữ trên, xin vui lòng
  Một thông báo yêu cầu ít nhất 2 ký tự.
  Bạn có chắc chắn muốn xóa những câu chuyện?
  Bạn không thể xóa một câu chuyện của người khác!
  Để lại lời nhận xét của bạn ở đây SNS.- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • Câu chuyện liên quan
  Clicked nhấtmore
  발코니tv
  Facebook sốngmore
  sao chép URL