wikid voice
top

back
Điều khoản Dịch vụ

I. chung
1. mục đích
Mục đích của quy định này là để giải thích các điều khoản và điều kiện của dịch vụ (sau đây gọi "Dịch vụ" ) và tất cả các khía cạnh liên quan đến nó , bao gồm nhưng không giới hạn quyền và trách nhiệm , giữa Công ty Tin tức xã hội , Ltd (sau đây gọi là "Công ty " ) nằm ở Tầng 2 DooBee Building, 11-3 Jeong -dong Jung-gu , Seoul, Hàn Quốc và thành viên (sau đây gọi "Thành viên" ) .

2 . Định nghĩa thuật ngữ
• Thành viên : Một người sử dụng dịch vụ của Công ty người đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện , áp dụng cho các thành viên trên trang web internet của nó, và tạo ra một ID người dùng và mật khẩu để truy cập.
• Đăng ký : Một quá trình mà một người đi vào các thông tin cần thiết trên trang đăng ký internet của Công ty, đồng ý và thực hiện các Điều khoản và Điều kiện để được chấp thuận trở thành thành viên của công ty .
• Tên người dùng : Một địa chỉ email duy nhất và có kiểm chứng rằng thành viên cung cấp tại đăng ký sẽ được sử dụng như / ID người dùng của mình
• Mật khẩu: Một sự kết hợp độc đáo của các chữ cái , ký tự và / hoặc số mà các thành viên chỉ định để sử dụng kết hợp với / User ID của mình khi truy cập vào trang web của Công ty. Quản trị : Người được chỉ định bởi Công ty để giám sát và quản lý các dịch vụ của Công ty. Ngưng tài khoản : Một tình huống trong đó các thành viên quyết định đóng / thành viên của mình với Công ty vì những lý do khác nhau.

3 . Sự thay đổi các thông báo và
• Các Điều khoản và Điều kiện là đặc trưng trên trang chủ và các trang web khác có liên quan để truy cập thành viên của Công ty.
• Công ty có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện mà không báo trước khi xét thấy cần thiết . Phiên bản thay đổi sẽ được hiển thị trên trang chủ của công ty trong 15 ngày kể từ ngày thay đổi và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày quy định . Thành viên có quyền từ chối những thay đổi đó (s) , và trong trường hợp này, có thể kết thúc việc sử dụng các trang web của công ty theo các Điều khoản và Điều kiện bằng cách thực hiện ngưng tài khoản. Trong trường hợp các thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ của Công ty ngay cả sau khi thay đổi, các thành viên được coi là đã chấp nhận các phiên bản mới của các Điều khoản và Điều kiện .

4 . linh tinh
• mục hoặc các vấn đề không quy định tại các Điều khoản và Điều kiện này sẽ đi theo các quy định hướng dẫn công ước quốc tế nói chung.
• Công ty có thể ảnh hưởng đến bổ sung hoặc thay đổi các dịch vụ cá nhân mà nó cung cấp . Bổ sung hoặc thay đổi đó sẽ có hiệu lực khi công bố thông tin nói chung hay sau khi có sự đồng ý thành viên , khi cần thiết.

II. Hiệp định sử dụng
5 . Thực hiện Hiệp định tài
Hiệp định có hiệu lực sử dụng khi đi vào thành viên / chi tiết cá nhân của mình trên trang đăng ký của công ty theo hướng dẫn của nó , nhấp chuột "Tôi chấp nhận Hiệp định, " và Công ty , lần lượt, được sự đồng ý của Thành viên đó để đăng ký.

6 . Yêu cầu sử dụng dịch vụ
• Để sử dụng dịch vụ của Công ty, các thành viên phải cung cấp trên trang thông tin cá nhân của Công ty đăng ký có liên quan Công ty xét thấy cần thiết cho trao tư cách thành viên ..
• Tất cả các thông tin được cung cấp bởi các thành viên trên trang đăng ký phải có giá trị . Cung cấp thông tin sai lệch hoặc không hợp lệ có thể dẫn đến tịch thu bảo vệ pháp lý cho các thành viên .
• Khi cần thiết , Công ty có thể cho phép một nhóm ( như trái ngược với cá nhân ) đăng ký. Tổ chức có nhu cầu đăng ký dưới một tên nhóm phải nhận được sự chấp thuận trước từ Công ty. Thông tin mà Thành viên sẽ được cung cấp như sau:

a) Thành viên : ID người dùng , mật khẩu, tên thật , địa chỉ email , số điện thoại , số điện thoại di động.
b ) Bên ngoài thành viên: Đây là những thành viên người truy cập vào website của công ty thông qua các trang web mạng xã hội khác thay vì sở hữu một tài khoản Công ty . Các thành viên có thể được vẫy tay yêu cầu thông tin trên. 3) Nhóm thành viên: tên nhóm, tên của giám đốc đại diện , người sử dụng ID , mật khẩu , địa chỉ email , số điện thoại văn phòng , địa chỉ, tên của người đăng ký, thông tin liên lạc khác. " Thành viên " là cần thiết để cung cấp / địa chỉ email của mình và số điện thoại di động tại thời điểm đăng ký để trở thành thành viên .

7 . Dịch vụ người sử dụng kích hoạt
1) Công ty sẽ kích hoạt thành viên cho những thành viên đã cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết mà quá trình hát -up yêu cầu. Thành viên , tuy nhiên , có thể bị từ chối hoặc hủy bỏ vì những lý do sau đây .
a) Đối với thất bại xác nhận địa chỉ email
b) Đối với đăng ký với thông tin của bên thứ ba
c) Đối với việc cung cấp thông tin sai lệch trong quá trình đăng ký
d) Đối với hành vi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện và / hoặc công ước quốc tế chung
e) Các trường hợp khác khi hành động của thành viên (s) không tuân thủ Điều khoản và Điều kiện theo quy định của Công ty
2) Công ty có thể giữ lại chính thành viên cho , trong số những người khác , lý do kỹ thuật hoặc hoạt động.

III. Dịch vụ được cung cấp và hướng dẫn sử dụng
8 . Dịch vụ cung cấp
1) Nếu vì lý do cụ thể như cho các vấn đề hoạt động , kỹ thuật , dịch vụ sẽ được liên tục trong 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm .
2) Công ty sẽ cố gắng cung cấp một dịch vụ ổn định theo các Điều khoản và Điều kiện . Ngoại trừ khi dịch vụ này phải được dừng lại để đánh giá hệ thống , thảm họa thiên nhiên , và các tình huống khẩn cấp khác, Công ty sẽ làm hết sức để sửa chữa ngay lập tức bất kỳ vấn đề mà góp phần vào việc ngăn chặn các dịch vụ của Công ty
3) Dưới đây là Công ty Dịch vụ cung cấp : .
a) Nội dung trên các trang web của mình Wikitree
b) Khả năng gửi , chỉnh sửa, xóa và nhận xét về những câu chuyện , hình ảnh, video và các sản phẩm liên quan đến hình ảnh khác trên trang web Wikitree
c) Có khả năng tham gia vào các sự kiện Wikitree tài trợ và các cuộc thi
d) Wikitree dịch vụ email
e) Bất kỳ dịch vụ trong tương lai mà Công ty có thể cung cấp thay mặt cho các đơn vị khác hoặc thông qua sự phát triển chung

9 . hướng dẫn sử dụng
• Ngay khi một người trở thành thành viên của Công ty, anh / cô ấy sẽ trở thành đủ điều kiện để sử dụng tất cả các dịch vụ được liệt kê dưới mục 8.3.
• Thành viên có thể bất cứ lúc nào thoại / mối quan tâm khiếu nại của mình . Nếu công ty xét thấy vấn đề hợp lệ , nó hứa hẹn sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết các mối quan tâm .
• Thành viên tự chịu trách nhiệm cho việc duy trì và bảo vệ / ID người dùng của mình và mật khẩu và không được chuyển nhượng hoặc bán thông tin này cho một bên thứ ba. Tất cả các trách nhiệm pháp lý là kết quả của việc sử dụng / ID người dùng của mình của thành viên và / hoặc mật khẩu vẫn là duy nhất với các thành viên .

IV. Vật liệu đăng
10 . Định nghĩa của các tài liệu đăng
Đăng bao gồm dưới đây :
1 ) Tất cả các ý kiến ​​, câu hỏi , câu trả lời , hình ảnh, video , vv cũng như các tập tin hoặc các liên kết mà các thành viên cập nhật lên trang web của Công ty.
2 ) Bất kỳ nội dung mà các thành viên tạo ra , sửa đổi , chỉnh sửa và / hoặc cập nhật bằng cách sử dụng nền tảng Wikitree cũng như ý kiến ​​liên kết , hình ảnh, video , tập tin và liên kết .
3 ) Bất kỳ nội dung mà các thành viên đi vào hoặc tải lên các trang web được cung cấp bởi các công ty mà không phải là Wikitree .

11. Bản quyền thuộc về Vật liệu văn
1 ) Tất cả các nội dung mà các thành viên gửi và cập nhật trên trang web Wikitree (s) được quy định theo nội dung Đấng Tạo Hóa xác định / không sửa đổi khoản 2.0 của Creative Commons. Như vậy, tại thời điểm các tài liệu được đăng tải, người sáng tạo nội dung trở nên Wikitree và vật liệu tự nó trở thành thể chia sẻ giữa các thành viên có thể giúp chỉnh sửa và sửa đổi phiên bản của khởi . Cùng quy định nội dung ra lệnh thêm -on từ các thành viên khác .
2) Công ty có thể sử dụng nội dung thành viên tạo ra liên quan đến các dịch vụ khác của Công ty cũng như kết hợp với các công ty đối tác bằng cách cho phép sao chép, chuyển nhượng, màn hình hiển thị và phân phối các tài liệu cho biết . Ngoài ra, Công ty có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung thành viên như bảo hành . Thành viên đồng ý rằng anh / cô ấy kéo dài đến quyền sử dụng chung công ty như chỉnh sửa và sửa đổi các tài liệu thành viên .

12. Trách nhiệm và quyền liên kết với quyền
• Thành viên phải bảo vệ chống lại vi phạm về quyền tác giả của bên thứ ba hoặc gây tội phỉ báng hay vu khống , nhớ rằng anh / cô ấy tự chịu trách nhiệm cho các thành phần được .
• Khi thành viên gửi ông / bà đăng tải trên trang web của công ty , anh / cô ấy có hiệu lực từ bỏ cho Công ty quyền tham khảo , chỉnh sửa , sửa đổi và / hoặc phân phối vật liệu nói trên . Công ty cũng có thể sử dụng các vật liệu nói trên để giúp quản lý và thúc đẩy dịch vụ của mình mà không cần sự đồng ý từ các thành viên với sự hiểu biết rằng nó sẽ được thực hiện để trong ranh giới công bằng, thực tế và pháp lý của luật bản quyền .
• Các bản quyền tên và logo của dịch vụ của Công ty cư trú duy nhất với Công ty Tin tức xã hội , Ltd .
• Trong trường hợp các thành viên quyết định thoát khỏi tư cách thành viên của Công ty, các tài liệu đăng bài viết của thành viên tạo ra kết hợp với các thành viên khác có thể cư trú vô thời hạn trên tài khoản khác của thành viên . Ngoài ra, Công ty không thể chịu trách nhiệm về việc phổ biến các tài liệu cho biết thông qua phân phối của bên thứ ba và lặp đi lặp lại sau này. Để bảo vệ chống lại những thành viên nào cố tình phạm vi phạm pháp luật như liên quan đến việc sử dụng của trang web, Công ty có thể giữ lại , trong phạm vi pháp lý , hồ sơ của người sử dụng ID và tên miền của Thành viên đó những mối quan tâm tư pháp có thể yêu cầu một cách hợp pháp . .
• Thành viên tự chịu trách nhiệm cho tất cả các thiệt hại dân sự và hình sự mà công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba bị đến quyền sở hữu trí tuệ của mình liên quan đến các tài liệu đăng bài viết hoặc tạo của thành viên trên trang web của Công ty.
• Thành viên thừa nhận rằng , mỗi mục II của Điều khoản và Điều kiện , thành viên đã cấp cho Công ty quyền sử dụng đăng bài viết / tài liệu được tạo ra của thành viên và quyền này vẫn có giá trị ngay cả sau khi thành viên quyết định đóng tài khoản của mình.
• Trong trường hợp thành viên đăng / tài liệu được tạo ra (s) thuộc chi tiết cụ thể của 17.1.2.3 (được xác định ở phần sau ) , Công ty vẫn có quyền xóa các tài liệu như vậy (s) .
• Trong trường hợp Công ty thực sự quyết định xóa các tài liệu (s) , nó có thể có những hành động theo quy định được liệt kê trong 17.1.2.3 riêng biệt và / hoặc đồng thời .
• Theo số 7 của phần này , Công ty bớt trách nhiệm của mình để giữ hoặc duy trì các tài liệu đã bị xóa (s) ..
• Công ty không thể được tổ chức để xem xét hoặc kiểm tra tất cả các nội dung được gửi bởi các thành viên.
• Công ty không chịu trách nhiệm lưu giữ hoặc duy trì đăng / vật liệu tạo ra của các thành viên người đóng tài khoản của họ hoặc có thành viên bị hủy bỏ vì nguyên nhân theo Phần 17.

V. Thông tin và bảo mật cá nhân
13. Thông tin cá nhân sử dụng
• Với sự chấp thuận của thành viên , Công ty có thể gửi nội dung quảng cáo hay quảng cáo của các đơn vị trực thuộc bằng email.
• Nếu không có sự đồng ý trước , Công ty sẽ không tiết lộ hay chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên này lượm lặt trong khi cung cấp dịch vụ cho anh / cô ấy với bên thứ ba , ngoại trừ trong các trường hợp dưới đây :
a) Khi nước thành viên của thẩm quyền đòi hỏi các vật liệu cho các mục đích hợp pháp
b) Khi các thông tin được sử dụng cho mục đích thống kê / nghiên cứu liên quan và được cung cấp như một phần của dữ liệu số lượng lớn.
• Công ty có thể sử dụng tất cả hoặc một phần của thông tin của thành viên vì lý do thống kê liên quan đến hoạt động, Công ty có thể gửi email đến các thành viên của nó để thúc đẩy các mục tiêu kinh doanh của mình như mua sản phẩm, tham gia sự kiện quảng cáo và xúc tiến thành viên . Thành viên thừa nhận các điều kiện trên , liên quan đến đến việc sử dụng thông tin cá nhân của Công ty và đồng ý chấp nhận chúng theo 3.4.

VI. Cập nhật và kết thúc của tài khoản
14. Cập nhật thông tin tài khoản
• Thành viên nên cập nhật thông tin anh / chị đó càng sớm càng tốt sau khi có sự thay đổi trong / tình trạng của mình.
• Tất cả các khoản nợ phát sinh từ các thành viên không cập nhật thông tin anh / chị đó cư trú với các thành viên .

15 . tài khoản đóng cửa
• Trong trường hợp các thành viên muốn đóng tài khoản của anh / cô, anh / cô ấy có thể làm như vậy bằng cách nhấn vào " ngưng tài khoản" trên trang tài khoản . Một khi tài khoản bị đóng , anh / cô ấy có thể không mở một tài khoản trong vòng 3 tháng và khi anh / cô ấy mở một tài khoản, ID người dùng qua có thể không được sử dụng.
• Công ty có thể lưu giữ thông tin cá nhân của thành viên trong vòng sáu tháng kể từ ngày đóng tài khoản .
• Thông tin cá nhân rằng Công ty vẫn giữ được các thành viên có tài khoản được đóng cửa sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích bảo vệ sự riêng tư của thành viên .

VII. Hạn chế dịch vụ
16 . Lý do Hạn chế dịch vụ
1) Công ty có thể hủy bỏ hoặc hạn chế dịch vụ của một Thành viên mà không thông báo trong trường hợp của các hành động được liệt kê dưới đây :
a) trình bày sai sự về các sự kiện trong quá trình đăng ký hoặc quá trình cập nhật như được đề cập trong mục 2 6.5 .
b) Bộ sưu tập , chiếm đoạt hoặc lưu giữ các ID người dùng và / hoặc mật khẩu của bên thứ ba .
c ) Bản quyền hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty , các thành viên khác của trang web công ty , hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến hoạt động của Công ty.
d) Cố ý gián đoạn của dịch vụ hoặc hoạt động của Công ty, hoặc sử dụng bởi bên thứ ba
e) Bất kỳ vi phạm mà có thể do đăng / tạo ra vật liệu gây khó chịu.
f) Đối với bất kỳ vi phạm khác mà Công ty xem xét nghiêm trọng cho ngừng truy cập thành viên .

17. Mức độ hạn chế
1) Có sáu mức độ của các hành động hạn chế mà công ty có thể mất , từ hạn chế đăng các bước kỷ luật đối với các thành viên . Dưới đây vi phạm được liệt kê, tuy nhiên , có thể dẫn đến hành động kỷ luật trực tiếp mà không cần đến các bước sau.
a) đăng bình luận bừa bãi và / hoặc quá mức
b) Tham gia vào hoặc khuyến khích / hỗ trợ ảo rình rập
c) Sử dụng các thành phần được để bôi nhọ , vu khống hoặc nói xấu người khác
2) bước kỷ luật đối với các tài liệu đăng / bình luận và thành viên như sau:
a) Đối với các thành phần được / ý kiến ​​vi phạm
- Mức 1: xóa đăng tài liệu / nhận xét ( khi một thành viên đã có bài viết của mình bị xóa bốn lần, anh / cô ấy nhận được một cảnh báo thành viên)
- Mức 2: xóa đăng tài liệu / nhận xét kết hợp với một lệnh cấm 7 ngày về thông tin đăng trong tương lai.
- Mức 3: xóa đăng tài liệu / nhận xét kết hợp với lệnh cấm 3 tháng đăng trong tương lai và một cảnh báo thành viên .
b) Đối với vi phạm thành viên
- Mức 1: xóa đăng tài liệu / nhận xét kết hợp với lệnh cấm 3 tháng đăng trong tương lai
- Mức 2: ( sau 3 vi phạm ) Thành viên thông báo về khả năng hủy bỏ thành viên ; tài liệu vi phạm / nhận xét xóa và đăng nhập vào giới hạn 1 tháng.
- Mức 3: xóa đăng tài liệu / nhận xét và hủy bỏ thành viên
3) Theo Điều khoản và Điều kiện , Công ty có thể hạn chế tình trạng sử dụng của một Thành viên ( sau khi cảnh báo 2 thành viên) hoặc loại bỏ anh ta / cô từ thành viên ( sau khi 3 cảnh báo thành viên) sau khi triệu tập một ủy ban Infraction xét ​​. Trang điểm và thủ tục của Ủy ban như sau:
a) Infraction Ủy ban Đánh giá: 3 biên tập viên khác nhau , bao gồm cả người phụ trách phần trong đó vi phạm nguyên liệu / bình luận đã được đăng ( chủ tịch được lựa chọn trong số ba ) .
b ) Các bước : Xem lại các cơ sở cho hành động kỷ luật đối với các thành viên , thông báo cho các thành viên của triệu đồng để xem xét vấn đề , loại bỏ tài khoản của thành viên từ trang web của công ty ( trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo loại bỏ ) , gửi thông báo xác nhận thành viên hủy bỏ thành viên .
.

VIII. Bồi thường và miễn trừ
18 . sự phân chia
Liên quan đến cung cấp miễn phí đến sử dụng dịch vụ thành viên , Công ty không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại mà các thành viên có thể bị trừ khi Công ty hiển nhiên và cố ý gây ra kết quả như vậy của Công ty. Đối với trả tiền cho các dịch vụ mà công ty cung cấp , các điều kiện sẽ được quy định riêng .

19 . miễn trừ
• Công ty không thể chịu trách nhiệm cho các vấn đề hoặc các vấn đề mà các thành viên có thể trải nghiệm như một kết quả của việc ngừng dịch vụ của Công ty có thể được gây ra bởi thiên tai và các biện pháp khẩn cấp khác.
• Công ty không thể chịu trách nhiệm cho ngưng hoặc gián đoạn dịch vụ của Công ty là kết quả của hành động của thành viên .
• Công ty không đảm bảo cũng không xác minh tính hợp lệ , chính xác, kịp thời hoặc độ tin cậy về thông tin , sản phẩm , dịch vụ, phần mềm, đồ họa hoặc các vật liệu âm thanh / hình ảnh miêu tả hoặc giới thiệu trên trang web của Công ty.
• Công ty không đảm bảo tính hợp lệ, chính xác , kịp thời, hoặc độ tin cậy của thành viên đăng các tài liệu / ý kiến ​​.
• Trong trường hợp thành viên có được và mong muốn đưa ra quyết định dựa trên thông tin về , thông tin y tế , kinh tế hợp pháp từ các quảng cáo Thành viên khác trên trang web của Công ty , Công ty mạnh mẽ kêu gọi anh / cô ấy tham khảo ý kiến ​​một chuyên gia trong lĩnh vực này .

IX. linh tinh
20 . Nghị quyết khiếu nại
Công ty sẽ giải quyết mối quan tâm , khiếu nại của thành viên thông qua việc sử dụng điện thoại , tài liệu, email và / hoặc trang chủ của nó .

21 . Giải quyết tranh chấp và quyền tài phán
Tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Công ty sẽ vẫn thuộc phạm vi pháp lý của tòa án mà Công ty duy trì nơi cư trú của nó .

bổ sung
Điều khoản và Điều kiện ở đây có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng chín năm 2013 .